பொருளும் அருளும் (அல்லது) மார்க்ஸியமும் காந்தியமும் – திருவிக(1951)

பொருளும் அருளும் (அல்லது) மார்க்ஸியமும் காந்தியமும் – திருவிக(1951) மார்க்கிஸ் முனிவன் மார்க்கம் கண்டனன் அந்த மார்க்கம் யாக்கை போன்றது ஆவி நல்க மேவினன் காந்தி; மார்க்கிஸ் காந்தி மார்க்க மூலம் யாதென் றுலகம் ஒது கின்றது? ஆதி அருகன் ஒதினன் மூலம்; அகிம்சை மேலாம் அறமென முதன்முதல் அருளிய பெருமை அருகனுக் குண்டே ; அகிம்சை உயிர்ப்பை அளித்த ஐயன், சீலப் போர்வையும் சால அமைத்தனன் சீலம் வளர்வழி கோலினன் ; அதுவே மிகுபொருள் விரும்பா…

Facebook-ல் இருந்து…….

காந்தி அம்பேத்கர் – மோதலும் சமரசமும் :: அருணன் http://on.fb.me/1b14awl Mahad Satyagraha & Gandhi http://on.fb.me/1d6w1PR Ambedkar – Economics http://on.fb.me/16gNHlN Famine http://on.fb.me/14EjT36 Separate Electorates http://on.fb.me/12MemWZ Ambedkar – Family tree http://on.fb.me/1cUOU4S தம்மபதம் http://on.fb.me/13GLHzV அம்பேத்கரும் தோழர்களும் http://on.fb.me/1cMK8Kc Ambedkar and Communism http://on.fb.me/1aKfxIg வர்க்கம் vs மதம்/சாதி http://on.fb.me/15IipqW வர்க்க யுத்தம் http://on.fb.me/1hkfuVr The Brief Autobiography of Rettaimalai Srinivasan http://on.fb.me/16gpxJA அயோத்திதாசர் பண்டிதர் http://on.fb.me/19EaZH0 Ambedkar’s Resignation…